Normativa de
La Patum Infantil

Index

Normativa

Documentació

Clàusules Legals

Normativa de La Patum Infantil

Tota persona que participi activament a la Patum infantil ha d’acceptar aquesta normativa, ja que el propòsit d’aquesta és promoure un millor entesa entre els components de l’organització. En cas que no s’accepti, no se’n podrà formar part.

Normativa i legalitat vigent

Responsabilitat amb el menor

Els cuidadors de la comparsa seran els màxims responsables del menor durant el salt que realitzi la comparsa.
Durant l’espera, els cuidadors no estan obligats a fer-se càrrec del menor, a menys que sigui per força major. En aquest cas, el representant legal ho haurà de notificar de forma expressa a un membre de la junta i el cuidador en qüestió.

Pèrdua de la plaça un cop es forma part de comparsa

Un cop sortejada la plaça per poder participar en la Patum Infantil, aquesta es podrà perdre automàticament quan:

  • No s’hagi entregat la documentació necessària requerida per l’associació.
  • El menor es perdi 3 o més dies d’assaig (contínuament o discontínuament) sense un justificant de força major.
  • Si es forma part d’una comparsa de foc i no realitza la formació de «Consumidors Reconeguts com a Experts» (CRE) que realitza la mateixa entitat.
  • Si forma part de la comparsa dels Plens i l’acompanyant designat nduu a terme la formació de «Consumidors Reconeguts com a Experts» (CRE) que realitza la mateixa entitat o bé el qui l’acompanyarà en el salt, les dades no corresponen amb les dades fetes a la inscripció.
  • Si el menor, per força major no pot fer salts amb la comparsa.

En cas de que es compleixi qualsevol dels casos anteriors exposats, l’associació avisarà el reserva corresponent de comparsa.

Llei de protecció de dades

L’entitat treballa de forma molt proactiva i escrupolosament per complir totes les normatives actuals. Per aquest motiu l’empresa WINDAT supervisa i revisa qualsevol aspecte que pugui ocupar, tant en l’àmbit consultiu, legal o jurídic.
Les dades cedides s’utilitzaran en procés d’inscripció perquè l’Ajuntament de Berga pugui tramitar l’assegurança corresponent i tingui constància del personal format en els cursets del foc.
Les dades de contacte que es faciliten a cada cap de colla de comparsa, si aquestes es fan ús de forma irregular per un dels cuidadors d’aquesta, serà el mateix cap de colla el responsable legal de la problemàtica reportada, descarregant de qualsevol problemàtica legal a la Junta o la mateixa entitat.

Encesa i manipulació dels fuets

Totes les comparses de foc a excepció dels plens, els menors no tocaran ni encendran sota cap concepte cap fuet. Per fer-ho, sempre haurà de ser un «Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts» (RGCRE) qui gestioni el material pirotècnic.

Pel que fa la comparsa dels plens, l’adult i major d’edat que ha realitzat la formació serà el responsble únicament de l’encesa. Queda totalment prohibit la manipulació dels fuets fallits o petats un cop acabat el salt.

L’entitat entregarà abans dels assajos o dels salts els fuets corresponents únicament al cap de colla de comparsa. Aquest firmarà un document on acceptarà ser el màxim responsable de la pirotècnica.
La junta de l’associació es descarregarà de qualsevol responsabilitat civil legal derivada d’un mal ús per part dels cuidadors i serà el mateix cap de colla el responsable legal del mateix.

Normativa d’ús intern de l’Associació per La Patum Infantil

És una entitat independent apolítica, laica i sense ànim de lucre, que s’encarrega d’organitzar la festa de la patum infantil, amb estreta col·laboració amb l’Ajuntament i el Patronat.

Amb la seva junta directiva és el màxim organisme decisori de les decisions que afectin el funcionament d’aquesta.

Caps de colla

Els caps de colla són les persones encarregades de dirigir la comparsa tant en mètodes d’assaig com en el control general d’aquesta, coordinaran tot l’equip de col·laboradors i faran d’enllaç entre els pares i mares i la Patum Infantil.

Repartiran de manera equitativa entre totes les nenes i nens tots els salts que hagi de fer la comparsa.

Seran designats per la junta de l’Associació per la Patum Infantil, tenint en compte diferents aspectes a l’hora d’escollir un nou cap de colla, com podria ser la seva trajectòria patumaire o la seva dedicació al llarg del temps a la comparsa en qüestió.

Cuidadors

Cap comparsa podrà incorporar nous cuidadors sense abans consultar-ho als responsables de l’Associació que serà qui en l’última instància donarà la seva conformitat a la nova incorporació.

Si un cuidador falta molts dies els assajos,  el cap de colla serà el responsable de notificar-ho als responsables de personal. En cas contrari, si no es comenta res, es considerarà que en la comparsa està tot en ordre.

En el cas de voler formar part d’una comparsa de foc, el cuidador ha de complir dos requisits previs: Ser major d’edat i haver fet el curset del foc RGCRE.

Assaigs

Es designarà una persona encarregada del material (comparsa i complements) que vetllarà pel bon ús d’aquest i s’encarregarà de què els responsables de cada comparsa recullin el material correctament.

Els assajos fets fora del pavelló, ha d’haver-hi obligatòriament un responsable, com a mínim, de cada comparsa per carregar i descarregar al lloc destinat.

Material de comparsa

El material de la Patum Infantil (comparses i complements) són responsabilitat dels restauradors i professionals designats per a l’efecte. Està terminantment prohibit retocar o modificar les comparses i complements de La Patum Infantil si no s’és un responsable designat per a l’efecte. Cap complement o comparsa de la Patum Infantil es traurà fora del recinte d’assaig. Ningú en cap concepte pot emportar-se a casa cap complement de la Patum Infantil a no ser que sigui un responsable o restaurador. Els cuidadors d’una comparsa es responsabilitzaran del bon ús d’aquesta.

Convivència

S’evitaran en la mida del possible el tracte groller entre nosaltres mateixos, de manera que si hi ha algun problema intern, el solucionarem entre tots a l’interior del local. Amb això pretenem evitar una mala imatge de la Patum Infantil i de nosaltres mateixos.

Els pares i mares responsables dels seus fills ho són d’aquests, no de com treballem ni dels nostres mètodes d’assaig. Si hi hagués algun problema amb algun pare o tutor, procedirem a parlar amb els responsables de coordinar l’equip de cuidadors que solucionaran el problema el més ràpid possible.

Patum a la plaça

Els caps de colla estaran localitzables i en contacte amb els responsables de l’Associació per qualsevol tema que pogués sorgir i juntament amb el seu equip de cuidadors seran responsables en tot moment del control de les nenes i els nens, saben en tot moment a on són i coordinant els torns dels salts. Així mateix, es podran coordinar amb les mares i pares sobre diferents aspectes durant la Patum a la plaça.

En la mida del possible intentarem no entrar tots de cop al mig de la plaça, de manera que no es vegi una presència massiva de «camises negres». No sortirà cap nen a la plaça amb complements que no siguin autoritzats per l’organització de la Patum Infantil. Això comportarà que el nen no pugui saltar fins que accepti les normes.

Documentació

Funcionament del sorteig

Certificat Delictes Sexuals

Document obligatori pels cuidadors.

Funcionament del sorteig

Accés a comparsa

Organigrama d’edats per accedir a les comparses